Výstavba nového pavilonu

Počet lidí se syndromem demence v České republice se odhaduje na více než 152 tisíc obyvatel. Česká alzheimerovská společnost vydala Zprávu o stavu demence, kde se mimo jiné uvádí, že v 88 % provozovaných zařízení jsou v současné době lidé, kteří již mají diagnostikovanou demenci, nebo u kterých má odborný personál podezření na tento syndrom a tvoří 25 % celkové klientely. Zájem Pražanů o poskytované služby je enormní, s nejvyšší poptávkou jednak v domovech seniorů a to za situace, kdy na každé již obsazené místo čekají další 3 žadatelé, a dále domovů se zvláštním režimem, kde nemohou být umístění dva lidé ze tří. Regionem s absolutně nejvyšším počtem lidí se syndromem zůstává Praha (tudíž s nejvyšší neuspokojenou poptávkou), kde nyní žije více než devět a půl tisíce lidí s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Vláda ČR v únoru 2016 schválila Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc, který byl vytvořen Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s MPSV, MŠMT, zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty. V tomto dokumentu se mimo jiné uvádí, že péče o pacienty s neurodegenerativními onemocněními ve spojitosti s demencí se vzhledem k demografickému vývoji stává stále významnější prioritou a počet lůžek je v regionu naprosto nedostačující.

Vytvoření dalších ubytovacích kapacit je nezbytně nutné a má za úkol zlepšit kvalitu a důstojnost života nejen pro klienty se syndromem demence, ale i pro jejich rodinné příslušníky, kteří o ně pečují a kteří jsou mnohdy již sami v důchodovém věku či nemohou docházet vzhledem k náročnosti péče do zaměstnání. Profesionální péče o člověka se syndromem demence je v jeho stavu stěžejní.

Pavilon vznikne v jihozápadní části parku stávajícího areálu Domova Palata. Záměr spočívá ve vytvoření prostředí, které se maximálně blíží domácímu prostředí. K tomu přispívá uspořádání a koncepce oddělení tzv. „Unit Care“ pro klienty se střední a hlubokou demencí s centrálním obývacím prostorem s navazujícími jednolůžkovými pokoji pro odpočinek, spánek a hygienu.

Pro imobilní klienty se syndromem hluboké demence je určen Unit Care Oáza (1 po 7 lůžkách). Zde se jedná o centrální otevřený prostor s lůžky klientů směrovaných ke středu místnosti tak, aby měli možnost sledovat dění v obývacím prostoru a vidět i sebe navzájem. Jedná se o pilotní vzorový projekt (první v ČR) pro poskytování pobytové sociální péče komunitního typu, který se již využívá např. ve Švýcarsku, Německu, Rakousku.

Na obývací prostory všech úseků navazují otevřené terasy a všem klientům bude uvnitř jednotlivých jednotek péče umožněn bezpečný pohyb po vytvořené „nekonečné“ dráze ve tvaru osmičky, kterou klienti se syndromem demence, obzvláště ve fázi neklidu, využívají.

Nedílnou součástí bude zahrada, která bude uspořádána tak, aby klientům přinášela kladné emoce a vzruchy. V pavilonu bude dále vybudována kaple a pietní místnost.

U vchodu do zařízení je plánována recepce, zasedací místnost, kanceláře a technické zázemí včetně šaten pro personál.  Dále budou vytvořeny prostory pro ordinaci praktického lékaře, místnost pro rehabilitaci, kadeřnictví, pedikúru. Tyto služby budou moci využívat zároveň i obyvatelé z okolí a návštěvníci Domova. Vizualizace nového pavilonu si prohlédněte ve fotogalerii.